PERSBERICHTEN

Vereniging van Universiteiten en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao

De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland. De looptijd van de cao is van 1-7-2017 tot en met 31-12-2019 en het akkoord bevat onder andere afspraken over meer perspectief voor junior docenten en postdocs, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van ondersteunend personeel, een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging.

Het akkoord is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen de werkgevers en werknemerspartijen, waar het uitgangspunt is geweest om gezamenlijk te kijken naar de behoeften van de sector en de medewerkers. De belangrijkste elementen in het akkoord:

  • Structurele plus eenmalige loonsverhoging: op 1 mei 2018 worden de salarissen van universitaire werknemers die een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, structureel met 2,0% verhoogd. Op 1 februari 2019 worden de salarissen structureel met 2,6% verhoogd. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers, die op 1 mei 2018 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben uiterlijk in september 2018 een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris.
  • Meer perspectief voor junior docenten en postdocs: junior docenten krijgen een langer durend (4-6 jaar) eenmalig contract aangeboden. Hiermee zal het aandeel kortdurende contracten verder dalen. Voor junior docenten met onderwijsambities wordt de doorstroom naar een baan in een van de andere onderwijssectoren gefaciliteerd. Daarnaast zetten partijen zich in om deze junior docenten versneld een onderwijsbevoegdheid te laten behalen. Voor junior docenten met wetenschappelijke ambities wordt de mogelijkheid gecreëerd van een combinatiefunctie van junior docent en onderzoeker met een eenmalig tijdelijk dienstverband van in principe zes jaar. De docent behaalt deze periode de basis kwalificatie onderwijs (BKO) en wordt geacht een PhD met succes af te ronden. Voor postdocs is afgesproken te onderzoeken hoe hun perspectief en werkzekerheid op de arbeidsmarkt versterkt kan worden.
  • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid ondersteunend personeel: de cao-partijen verankeren ‘een leven lang leren’ in het loopbaantraject voor ondersteunende functies. De norm wordt dat iedere ondersteunende medewerker die binnen de cao een vast dienstverband heeft, zijn functie uitoefent voor een periode van maximaal 4 tot 6 jaar. Gedurende deze periode ontwikkelen medewerkers zich richting een volgende stap in hun loopbaan.
  • Vitaliteitspact: universiteiten maken het mogelijk om vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (bij een volledige arbeidsduur) tegen een beloning van 85% resp. 70% van het oorspronkelijke salaris, met behoud van de volledige pensioenopbouw. De regeling wordt vooralsnog voor een beperkte periode ingevoerd, vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020.

Naast bovengenoemde elementen zijn er ook afspraken gemaakt over de implementatie van werkdrukplannen, de verlenging van aanstellingen van promovendi die te maken krijgen met zwangerschap of ouderschapsverlof en een pilot ombudsman bij minimaal drie universiteiten. Uiterlijk per 30 juni aanstaande besluiten de partijen na het raadplegen van hun achterbannen – of dit akkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

Einde bericht

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

VSNU Bart Pierik, Woordvoerder en adviseur PA, 06 50 48 30 17
FNV Jan Boersma, bestuurder FNV, 06 53795862 Annika Heerekop, persvoorlichter FNV,
06 31677590
AC/FBZ Joyce Kuijpers, Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ, 06 12703023
CNV OverheidEdwin van Baarle, persvoorlichter CNV Overheid 06 23910156
VAWO/CMHFDonald Pechler, cao-onderhandelaar namens VAWO/CMHF , 06 136 84 386
Queenie Scholtes, PR en Communicatie VAWO, 06 434 688 44.


 

PERSAANKONDIGING

De Maat is Vol: WO-Front vraagt Tweede Kamer om meer investering in wetenschappelijk onderwijs

Wat? Aanbieding petitie en maatbekers met chocolademunten ‘De Maat is Vol’ aan Vaste Kamercommissie Onderwijs, voor minder werkdruk en meer investeringen in het wetenschappelijk onderwijs. Wie? Zo’n 4.800 universitair medewerkers hebben al de petitie #WOinactie ondertekend (van ondersteuners tot hoogleraren) vanuit de actiegroep WOinactie met vakbonden FNV Overheid en de VAWO. Een aantal vertegenwoordigers zullen de petitie en de maatbekers aan de vertegenwoordigers onderwijs van de verschillende politieke partijen aanbieden. Wanneer? Dinsdag 5 december, 13:30 uur Waar? Plein, Den Haag. Tussen 13:00 en 14:00 uur zal ook een groep universitaire medewerkers op het Plein telewerken omdat ze door de hoge werkdruk domweg geen tijd hebben om actie te voeren.

Universitair medewerkers vragen op dinsdag 5 december de Tweede Kamer om meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is in de onderwijsbegroting van het nieuwe kabinet onvoldoende geld uitgetrokken. Er wordt zelfs een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro aangekondigd. De maat is vol voor medewerkers van de universiteiten en zij bieden daarom ook volle maatbekers aan met chocolademunten op deze Sinterklaasdag. Deze bezuinigingen moeten van tafel. De vrijgekomen gelden uit het leenstelsel moeten geheel worden besteed aan meer docenten. Er zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen, aldus actiegroep WOinactie en vakbonden FNV en de VAWO.

Investeringen nodig

Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen van de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie, biedt samen met vakbonden FNV en de VAWO de Tweede Kamer een petitie aan. Deze werd tevens gesteund door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) en ReThink UvA. De petitie is inmiddels getekend door ruim 4.800 wetenschappers, hoogleraren, universitair docenten en ondersteunende medewerkers. Volgens het WO-Front, waarin de partijen zijn verenigd, kan de overheid niet langer wachten met de broodnodige investeringen in niet alleen het wetenschappelijk onderwijs, maar ook  de verwevenheid van het onderwijs met het wetenschappelijk onderzoek. Er moet worden geïnvesteerd worden in de hele linie. In universitair onderwijs én onderzoek. Niet ten koste van elkaar.

Kwaliteit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het geding

‘De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld,‘ vertelt Bod. ‘En de nieuwe regering trekt nog minder geld uit voor wetenschappelijk onderwijs. Het klinkt mooi dat er extra geld komt voor onderzoek, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de universiteiten. Dat is de omgekeerde wereld en riekt naar een sigaar uit eigen doos. Dit regeerakkoord laat WO-instellingen nóg meer concurreren met elkaar. Dat leidt tot een verder tekort aan universitaire docenten, meer werkdruk en een afname van de kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.’

Zeer hoge werkdruk

Dat de werkdruk ongezond hoog is op universiteiten, bleek ook uit een onderzoek van de FNV en de VAWO begin dit jaar over de werkdruk op universiteiten. Hieruit bleek dat bijna 70 procent van de medewerkers de werkdruk hoog tot zeer hoog ervaart. Tevens zorgde de hoge werkdruk  voor lichamelijke of psychische klachten (60 procent), doorwerken bij ziekte (ruim 90 procent) en de overweging om een andere baan te zoeken (60 procent). Ook wordt massaal overgewerkt.

Tijdens het aanbieden van de petitie op 5 december zal een groep universitaire medewerkers een mobiele werkplek inrichten op het Plein in Den Haag. ‘Wanneer moeten zij anders die artikelen en aanvragen schrijven, het onderwijs voorbereiden, werkstukken, tentamens en scripties begeleiden en nakijken en ook nog de administratie bijhouden?’, besluit Bod.

De petitie kan nog worden getekend op: https://wetenschappelijkonderwijs.petities.nl