Niewsbrief Maart

Inhoud

  • Verkiezingen voor de Faculteitsraad Geesteswetenschappen 
  • Oproep: nodig een collega uit om lid te worden!
  • Interview met de voorzitter van de U-raad: Harmen Binnema
  • Actie! Polsbandje: meer vaste contracten NU
  • Contact informatie

Wil je de gehele nieuwsbrief lezen? Dat kan via de link: “Nieuwsbrief”

Medezeggenschap

verkiezingen voor de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Dit jaar vinden de tweejaarlijkse verkiezingen voor de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen plaats van 8 tot en met 10 mei a.s. Conform artikel 1 van het Kiesreglement GW kunnen de vakbonden medewerkers die lid zijn van de bond voordragen.
De kandidaatstelling vindt plaats van 7 maart tot en met 6 april a.s

Je kunt dus als vakbondslid gemakkelijk worden voorgedragen als kandidaat zodat we wellicht daarmee ons FNV-geluid kunnen laten horen binnen de Faculteitsraad Geesteswetenschappen.

Werk je bij Geesteswetenschappen en lijkt het je wat om in de faculteitsraad te komen? Neem dan contact met me op.

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling kan iedereen die dat wil bij mij krijgen. Ook ondersteuning bij het kandideren of extra informatie verstrek ik graag! Stuur me vooral eenmailtje of bel als je meer wilt weten.

Wil je meer weten over medezeggenschap? Lees dan ook het interview met Harmen Binnema. Hij is welliswaar voorzitter van de U-raad maar het biedt vele aanknopingspunten voor het werk binnen verschillende medezeggenschapsorganen.

De ware opening van het academisch jaar

We gaan de vakantie tegemoet. Een fijne periode waarin we hopelijk leuke dingen kunnen doen. Verlof is er niet alleen omdat het leuk is. Het is ook een periode van bijkomen; recupereren. De boog kan niet altijd gespannen zijn en ont-stressen is noodzakelijk om lichaam en geest gezond te houden.

Toch is het voor een groot aantal medewerkers aan de UU niet mogelijk hun verloftijd hiervoor te gebruiken. Zij moeten afronden, voorbereiden, zaken afmaken waaraan ze tijdens de reguliere werktijden niet zijn toegekomen. In het weekend even mails beantwoorden, zondag avond even voorbereiden voor maandag. In de vakantie toch even de laptop mee om nog wat af te maken. Na de vakantie moet je tenslotte weer goed voorbereid aan de slag. Dus die laatste paar dagen even de laptop open en aan de slag!

Dit is niet wat we willen. En dan heb ik het nog niet over de draaideurconstructies die veel werknemers krijgen aangeboden i.p.v. een vast contract. Het is hoog tijd dat dit verandert.

Kom daarom naar Den Haag op 5 september. We laten dan zien en horen dat we hier niet mee akkoord gaan. Samen met collega’s van alle andere universiteiten in Nederland laten we tijdens de ware opening van het academisch jaar een ander, kritisch geluid horen. We vertellen de Nederlandse universiteiten en de CvB’s dat het zo niet langer kan.
Hoe hoger de opkomst, hoe luider de boodschap.
Laat je horen, laat je zien op maandag 5 september om 11:00 in den Haag!

Meer informatie vind je op de website

De volledige nieuwsbrief kun je hier lezen

 

 

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO NU

Beste leden,

De FNV heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Nederlandse Universiteiten met een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2022. Dit akkoord treffen jullie als bijlage aan.

Zowel vakbonden als de VSNU beseffen zich dat sinds corona de werkdruk in de universiteiten verder is toegenomen en in veel gevallen de werk/privé-balans als gevolg daarvan achteruit is gegaan. Daarbij speelt ook baanzekerheid een grote rol. Met deze elementen scherp op het netvlies zijn de onderhandelingen gevoerd over drie grote thema’s: werkzekerheid en wendbaarheid, werkdruk en werkomstandigheden. Uiteindelijk is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao waarin ook loonafspraken zijn gemaakt. Per 1 juli 2021 worden de lonen structureel met 1,64 % verhoogd. Per 1 januari 2022 worden ze met 0,36% opgehoogd tot 2%. Daarnaast ontvangen werknemers een incidentele uitkering van € 650,- bij een voltijds dienstverband.

Meer en eerder vaste banen

Met dit onderhandelaarsakkoord wordt een cultuuromslag in werking gezet. Waar het primaire proces in de universiteiten tot nu toe gedomineerd wordt door tijdelijke functies, maken we de omslag naar meer vaste banen. Voor UD’s, UHD’s en hoogleraren geldt voortaan dat bij gebleken geschiktheid zij na een jaar een vaste baan krijgen aangeboden. Onderzoekers die een VIDI verwerven komen in vaste dienst. Wel moeten ze daarna hun basiskwalificatie onderwijs behalen. Ook voor ondersteunend personeel geldt voortaan het uitgangspunt van een vaste baan na een jaar bij gebleken geschiktheid.
Deze afspraken worden gedurende de looptijd  per 1 januari 2022 gerealiseerd. Voor de wetenschappelijke functies houdt de afspraak in dat zo’n 800 collega’s een vaste baan krijgen; voor het ondersteunend personeel is sprake van een veelvoud hiervan dat een vast dienstverband krijgt.

Binnen universiteiten moeten afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke omvang van de flexibele schil aan docenten en onderzoekers. Die moet verder teruggedrongen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vraag en de bekostiging. Voor docenten geldt dat zij voortaan in hun baan niet alleen meer onderwijstaken krijgen opgedragen die de volledige tijd in beslag neemt. Zij krijgen ook onderwijsgebonden onderzoekstijd en ontwikkeltijd en maken daar afspraken over met hun leidinggevende.
Voor docenten  geldt dat we als bond blijven strijden voor vaste dienstverbanden. In deze ronde stuitte dat, ondanks erkennen en waarderen, nog op teveel verzet van de werkgevers.

Wendbaarheid

De omschakeling naar vaste banen vraagt van universiteiten om meer lef te tonen en meer risico te nemen. Om ook bij wisselende studentenstromen en veranderingen in de bekostiging, meer vaste verbintenissen aan te kunnen gaan. We begrijpen die noodzaak. Daarom hebben we uiteindelijk afgesproken dat de ontslagbeschermingstermijn inclusief de verplichte opzegperiode van de werkgevers bij reorganisaties in twee stappen wordt gehalveerd tot deze op 1 januari 2025 zes maanden bedraagt en voor werknemers die 15 jaar of langer in dienst zijn zeven maanden bedraagt. Voor oudere werknemers die aan de jareneis voldoen en vijf jaar of korter van hun AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd zijn hebben we een hiervan afwijkende termijn van 12 maanden afgesproken. Aan het systeem van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen verandert niets.
Om wendbaarheid makkelijker te maken hebben we ook afgesproken een helder onderscheid te maken tussen organisatieveranderingen en reorganisaties. Bij eerstgenoemde veranderingen worden gedwongen ontslagen van te voren uitgesloten; bij reorganisaties kunnen die helaas niet worden uitgesloten. Uiteraard blijft de medezeggenschap hier in beide gevallen gewaarborgd.

Werkdruk

Allereerst moeten de vele nieuwe vaste banen een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk. Dat geldt zowel bij het WP en bij het OBP. Maar er zijn ook aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de invoering van vergaderluwe weken. Ook wordt het vitaliteitspact in verbeterde vorm definitief opgenomen in de cao.
Bij het WP is de werkdruk vooral door corona verder opgelopen.  Daarom is afgesproken dat er met het lokaal overleg tijdens de looptijd van de cao afspraken moeten worden gemaakt over reële takenpakketten die op een zo laag mogelijk niveau herkenbaar zijn. Deze afspraak is cruciaal om onbetaald overwerk terug te dringen.

Werkomstandigheden

Sociale partners verwachten dat ook na corona er sprake zal zijn van hybride werken: een combinatie van thuiswerken en op de universiteit. Daarom zijn ook op dit onderwerp afspraken gemaakt. De meest in het oog springende zijn een thuiswerkvergoeding van
€ 2,-  per dag en een internetvergoeding van € 25,- per maand. Beide zijn netto bedragen. Bij thuiswerken zijn ten slotte ook afspraken gemaakt over de arbo-verantwoordelijkheid van werkgevers.

Ledenraadpleging

De landelijke adviescommissie wetenschappelijk onderwijs van de FNV heeft zich over het onderhandelaarsakkoord gebogen en besloten dat dit positief aan de leden wordt voorgelegd. Daarom is nu het woord aan jullie. Tot vrijdag 30 juli aanstaande kan er op de site van de FNV gestemd worden.

Breng je stem uit

Een goed begin

In deze nieuwsbrief een verslag van het symposium “lang leve de tijdelijke docent” en de aankondiging van de actie week 11-15 maart. En dat betekent, beste leden, een oproep aan jullie allemaal! kom in de benen en voer actie met ons! De nieuwsbrief is te vinden via de volgende link: Nieuwsbrief 31 januari

nieuwsbrief januari

In deze nieuwsbrief van begin januari vooral actie! Het begint met het symposium ’Lang leve de tijdelijke docent?!  Vervolgens zullen in de week 11-16 maart diverse acties worden ondernomen. Ik hoop dat u mee doet!

De niewsbrief van januari is te vinden via de volgende link:

Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief december 2018

Deze nieuwsbrief is eigenlijk een WOinActie special. Er is veel gesproken over situatie van het onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Nu komen er acties, straks komt het resltaat!  Daarvoor hebben we hulp nodig. Doe mee en steun de acties, teken de petitie, demonstreer mee op 14 december, en als je toch bezig bent; werf een lid voor de FNV!

In deze nieuwsbrief:

  • Wat is WOinActie
  • Het CvB stata achter WOinActie
  • Petitie: stop de afbraak van het hoger onderwijs!
  • Demonstratie in den Haag
  • Print en geef door

Meer weten? lees de nieuwsbrief

Hier kun je de PDF van de nieuwsbrief downloaden

Demonstratie WoinActie 14 december

Kom naar de demonstratie, draag een rood vierkantje, en laat je horen tegen de roofbouw op de academische sector.

Op vrijdag 14 december houden hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten, gesteund door de FNV en VAWO en het College van Bestuur van de UU, een lawaaidemonstratie bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van de minister een investering van 1,15 miljard. Dit is de reparatie van de bezuiniging van de afgelopen jaren op de rijksbijdrage per student die met 25% is afgenomen. Ook eisen we dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat.

We verzamelen om 13.00 uur op de Koekamp, Den Haag. Vanaf de Koekamp lopen we naar het Ministerie van OCW (tegenover station Den Haag CS).

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief