Meer vaste contracten NU

Meer vaste contracten NU

Steun je collega’s en draag het polsbandje

In de huidige cao-onderhandelingen voor de universiteiten zetten we deze keer alles op alles om meer vaste contracten af te dwingen voor docenten en onderzoekers. Jij kan daarbij helpen. Door het rode polsbandje te dragen laat je zien dat jij solidair bent met je collega’s. Want alle docenten en onderzoekers die een tijdelijk contract hebben en structureel werk verrichten verdienen een vast contract.

Heb je nog geen rood polsbandje om je steun te betuigen?
neem even contact met me op en ik zorg dat je er een kunt bemachtigen.

Teken ook de petitie voor meer vaste contracten via de onderstaande link:
Petitie

Medezeggenschap

verkiezingen voor de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Dit jaar vinden de tweejaarlijkse verkiezingen voor de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen plaats van 8 tot en met 10 mei a.s. Conform artikel 1 van het Kiesreglement GW kunnen de vakbonden medewerkers die lid zijn van de bond voordragen.
De kandidaatstelling vindt plaats van 7 maart tot en met 6 april a.s

Je kunt dus als vakbondslid gemakkelijk worden voorgedragen als kandidaat zodat we wellicht daarmee ons FNV-geluid kunnen laten horen binnen de Faculteitsraad Geesteswetenschappen.

Werk je bij Geesteswetenschappen en lijkt het je wat om in de faculteitsraad te komen? Neem dan contact met me op.

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling kan iedereen die dat wil bij mij krijgen. Ook ondersteuning bij het kandideren of extra informatie verstrek ik graag! Stuur me vooral eenmailtje of bel als je meer wilt weten.

Wil je meer weten over medezeggenschap? Lees dan ook het interview met Harmen Binnema. Hij is welliswaar voorzitter van de U-raad maar het biedt vele aanknopingspunten voor het werk binnen verschillende medezeggenschapsorganen.

De ware opening van het academisch jaar

Onzekere contracten aan Nederlandse universiteiten: niet te rechtvaardigen en niet te verdedigen!


Kom daarom naar den Haag op 5 september. We laten dan zien en horen dat we hier niet mee akkoord gaan. Samen met collega’s van alle andere universiteiten in Nederland laten tijdens de ware opening van het academisch jaar laat een ander, kritisch geluid horen. We vertellen de Nederlandse universiteiten en de CvB’s dat het zo niet langer kan.
Hoe hoger de opkomst, hoe luider de boodschap.

Laaat je horen, laat je zien op maandag 5 september om 11:00 in den Haag!

Meer informatie vind je op de website 

Aanmelden kan hier

Een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Op 8 juni jl. sloot de stemming over het onderhandelaarsakkoord voor de cao Nederlandse Universiteiten (NU). Een ruime meerderheid (77%) van de leden heeft ingestemd met het akkoord. Ook bij de andere bonden en bij de werkgevers wordt het akkoord gesteund. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023 een feit.

Wil je weten wat dit voor jou betekent? Lees het onderhandelaarsakkoord¬†in z’n geheel terug. Of bekijk¬†de¬†Engelse versie.

 

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO NU

Beste leden,

De FNV heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Nederlandse Universiteiten met een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2022. Dit akkoord treffen jullie als bijlage aan.

Zowel vakbonden als de VSNU beseffen zich dat sinds corona de werkdruk in de universiteiten verder is toegenomen en in veel gevallen de werk/priv√©-balans als gevolg daarvan achteruit is gegaan. Daarbij speelt ook baanzekerheid een grote rol. Met deze elementen scherp op het netvlies zijn de onderhandelingen gevoerd over drie grote thema‚Äôs: werkzekerheid en wendbaarheid, werkdruk en werkomstandigheden. Uiteindelijk is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao waarin ook loonafspraken zijn gemaakt. Per 1 juli 2021 worden de lonen structureel met 1,64 % verhoogd. Per 1 januari 2022 worden ze met 0,36% opgehoogd tot 2%. Daarnaast ontvangen werknemers een incidentele uitkering van ‚ā¨ 650,- bij een voltijds dienstverband.

Meer en eerder vaste banen

Met dit onderhandelaarsakkoord wordt een cultuuromslag in werking gezet. Waar het primaire proces in de universiteiten tot nu toe gedomineerd wordt door tijdelijke functies, maken we de omslag naar meer vaste banen. Voor UD’s, UHD’s en hoogleraren geldt voortaan dat bij gebleken geschiktheid zij na een jaar een vaste baan krijgen aangeboden. Onderzoekers die een VIDI verwerven komen in vaste dienst. Wel moeten ze daarna hun basiskwalificatie onderwijs behalen. Ook voor ondersteunend personeel geldt voortaan het uitgangspunt van een vaste baan na een jaar bij gebleken geschiktheid.
Deze afspraken worden gedurende de looptijd  per 1 januari 2022 gerealiseerd. Voor de wetenschappelijke functies houdt de afspraak in dat zo’n 800 collega’s een vaste baan krijgen; voor het ondersteunend personeel is sprake van een veelvoud hiervan dat een vast dienstverband krijgt.

Binnen universiteiten moeten afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke omvang van de flexibele schil aan docenten en onderzoekers. Die moet verder teruggedrongen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vraag en de bekostiging. Voor docenten geldt dat zij voortaan in hun baan niet alleen meer onderwijstaken krijgen opgedragen die de volledige tijd in beslag neemt. Zij krijgen ook onderwijsgebonden onderzoekstijd en ontwikkeltijd en maken daar afspraken over met hun leidinggevende.
Voor docenten  geldt dat we als bond blijven strijden voor vaste dienstverbanden. In deze ronde stuitte dat, ondanks erkennen en waarderen, nog op teveel verzet van de werkgevers.

Wendbaarheid

De omschakeling naar vaste banen vraagt van universiteiten om meer lef te tonen en meer risico te nemen. Om ook bij wisselende studentenstromen en veranderingen in de bekostiging, meer vaste verbintenissen aan te kunnen gaan. We begrijpen die noodzaak. Daarom hebben we uiteindelijk afgesproken dat de ontslagbeschermingstermijn inclusief de verplichte opzegperiode van de werkgevers bij reorganisaties in twee stappen wordt gehalveerd tot deze op 1 januari 2025 zes maanden bedraagt en voor werknemers die 15 jaar of langer in dienst zijn zeven maanden bedraagt. Voor oudere werknemers die aan de jareneis voldoen en vijf jaar of korter van hun AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd zijn hebben we een hiervan afwijkende termijn van 12 maanden afgesproken. Aan het systeem van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen verandert niets.
Om wendbaarheid makkelijker te maken hebben we ook afgesproken een helder onderscheid te maken tussen organisatieveranderingen en reorganisaties. Bij eerstgenoemde veranderingen worden gedwongen ontslagen van te voren uitgesloten; bij reorganisaties kunnen die helaas niet worden uitgesloten. Uiteraard blijft de medezeggenschap hier in beide gevallen gewaarborgd.

Werkdruk

Allereerst moeten de vele nieuwe vaste banen een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk. Dat geldt zowel bij het WP en bij het OBP. Maar er zijn ook aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de invoering van vergaderluwe weken. Ook wordt het vitaliteitspact in verbeterde vorm definitief opgenomen in de cao.
Bij het WP is de werkdruk vooral door corona verder opgelopen.¬† Daarom is afgesproken dat er met het lokaal overleg tijdens de looptijd van de cao afspraken moeten worden gemaakt over re√ęle takenpakketten die op een zo laag mogelijk niveau herkenbaar zijn. Deze afspraak is cruciaal om onbetaald overwerk terug te dringen.

Werkomstandigheden

Sociale partners verwachten dat ook na corona er sprake zal zijn van hybride werken: een combinatie van thuiswerken en op de universiteit. Daarom zijn ook op dit onderwerp afspraken gemaakt. De meest in het oog springende zijn een thuiswerkvergoeding van
‚ā¨ 2,-¬† per dag en een internetvergoeding van ‚ā¨ 25,- per maand. Beide zijn netto bedragen. Bij thuiswerken zijn ten slotte ook afspraken gemaakt over de arbo-verantwoordelijkheid van werkgevers.

Ledenraadpleging

De landelijke adviescommissie wetenschappelijk onderwijs van de FNV heeft zich over het onderhandelaarsakkoord gebogen en besloten dat dit positief aan de leden wordt voorgelegd. Daarom is nu het woord aan jullie. Tot vrijdag 30 juli aanstaande kan er op de site van de FNV gestemd worden.

Breng je stem uit

Onderhandelaarsakkoord over cao Universiteiten

Samen met de andere bonden en werkgeversvereniging VSNU hebben we een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Met 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering van ‚ā¨ 750,- en extra financiering voor de problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Maar het laatste woord is aan jou, als lid. Dus laat voor 5 juni 12.00 uur je stem horen!

Hoofdpunten cao

Naast bovengenoemde punten zijn er nog een paar belangrijke afspraken gemaakt:

  • De looptijd van de cao is 1 jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
  • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De cao-tekst over mobiliteit Overig en beheerspersoneel (OBP) wordt geherformuleerd, zodat de nadruk ligt op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
  • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carri√®reperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‚ÄėErkennen en waarderen‚Äô worden meegewogen.

Lees het hele akkoord

Impact corona

Sommige afspraken in dit akkoord zijn voortgekomen uit de gevolgen van de coronacrisis. Iedereen op alle universiteiten werkt hard door om zoveel mogelijk door te laten gaan, maar de crisis brengt ook een boel onzekerheden.
Met dit onderhandelaarsakkoord hopen we werknemers op universiteiten een hart onder de riem te steken. Daarom is 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de financiering van problemen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.

Stem Nu over het resultaat!

Informatiebijeenkomst pensioen

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Andere punten uit het akkoord:

  • Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen door afspraken in de cao
  • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland
  • Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren
  • Nieuw pensioencontract met eerder indexatie
  • Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor meer informatie zie de FNV informatiepagina over het ledenreferendum 

Of kom naar de pensioenbijeenkomst in Utrecht op 12 juni.

Waar en Wanneer?
De pensioenbijeenkomst in Utrecht is op 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur in NDC Den Hommel.

Landelijke onderwijsacties

Met leden uit alle onderwijssectoren, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs, willen wij een duidelijk signaal afgeven aan de politiek: er moet meer ge√Įnvesteerd worden in het onderwijs! De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. We hebben jouw steun hard nodig. Kom in ieder geval op vrijdag 15 maart om 12.00 uur naar het Malieveld en neem je collega’s mee. Samen staan we sterk! 

 

wat moet er veranderen in het wetenschappelijk onderwijs

In het wetenschappelijk onderwijs eisen de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek dat er 1,15 miljard euro wordt geinvestereerd in de achterstallige financiering.Ook moet de bezuiniging (de doelmatigheidskorting) op het onderwijsdeel van de lumpsum worden geschrapt en moeten de vrijgekomen gelden van het leenstelsel naar extra docenten gaan.

Nederland, een welvarend land, geeft per deelnemer aan het onderwijs, steeds minder uit. Het kabinet vindt dat er al genoeg extra geld naar het onderwijs gaat, maar heeft het niet over het inlopen van alle achterstanden.

De cijfers geven een somber beeld.
‚ÄėAlleen voor het middelbaar beroepsonderwijs zien we een consistente stijging over tijd. De andere sectoren laten een stabiele of zelfs (licht) dalende trend zien over de afgelopen jaren.‚Äô Kijken we naar de exacte cijfers, dan is het beeld ¬†zelfs somberder te noemen.

 

Meer informatie over de financiereng van het wetenschappelijk onderwijs is hier te vinden.

Daarom moet er nu actie ondernomen worden. En daar hebben we jullie keihard bij nodig!

Actie week 11-16 maart

De demonstratie tegen de afbraak van het onderwijs van vrijdag 14 december waarin hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten demonstreerde bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de minister wakker te schudden was een groot succes! De opkomst was geweldig en de demonstratie verliep met veel lawaai! Een positieve reactie van de minister bleef echter uit!
Daarom zullen er in de week van 11-16 maart weer acties gevoerd worden door FNV Onderwijs en Onderzoek samen met AOb. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Wat we willen? Investeer 1,15 miljard achterstallige financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs, Schrap de doelmatigheidskorting en de extra korting op het onderwijsdeel van de lumpsum Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten.

Demonstratie WoinActie 14 december

Kom naar de demonstratie, draag een rood vierkantje, en laat je horen tegen de roofbouw op de academische sector.

Op vrijdag 14 december houden hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten, gesteund door de FNV en VAWO en het College van Bestuur van de UU, een lawaaidemonstratie bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van de minister een investering van 1,15 miljard. Dit is de reparatie van de bezuiniging van de afgelopen jaren op de rijksbijdrage per student die met 25% is afgenomen. Ook eisen we dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat.

We verzamelen om 13.00 uur op de Koekamp, Den Haag. Vanaf de Koekamp lopen we naar het Ministerie van OCW (tegenover station Den Haag CS).

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief