15 jul

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO NU

Beste leden,

De FNV heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Nederlandse Universiteiten met een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2022. Dit akkoord treffen jullie als bijlage aan.

Zowel vakbonden als de VSNU beseffen zich dat sinds corona de werkdruk in de universiteiten verder is toegenomen en in veel gevallen de werk/privé-balans als gevolg daarvan achteruit is gegaan. Daarbij speelt ook baanzekerheid een grote rol. Met deze elementen scherp op het netvlies zijn de onderhandelingen gevoerd over drie grote thema’s: werkzekerheid en wendbaarheid, werkdruk en werkomstandigheden. Uiteindelijk is er een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao waarin ook loonafspraken zijn gemaakt. Per 1 juli 2021 worden de lonen structureel met 1,64 % verhoogd. Per 1 januari 2022 worden ze met 0,36% opgehoogd tot 2%. Daarnaast ontvangen werknemers een incidentele uitkering van € 650,- bij een voltijds dienstverband.

Meer en eerder vaste banen

Met dit onderhandelaarsakkoord wordt een cultuuromslag in werking gezet. Waar het primaire proces in de universiteiten tot nu toe gedomineerd wordt door tijdelijke functies, maken we de omslag naar meer vaste banen. Voor UD’s, UHD’s en hoogleraren geldt voortaan dat bij gebleken geschiktheid zij na een jaar een vaste baan krijgen aangeboden. Onderzoekers die een VIDI verwerven komen in vaste dienst. Wel moeten ze daarna hun basiskwalificatie onderwijs behalen. Ook voor ondersteunend personeel geldt voortaan het uitgangspunt van een vaste baan na een jaar bij gebleken geschiktheid.
Deze afspraken worden gedurende de looptijd  per 1 januari 2022 gerealiseerd. Voor de wetenschappelijke functies houdt de afspraak in dat zo’n 800 collega’s een vaste baan krijgen; voor het ondersteunend personeel is sprake van een veelvoud hiervan dat een vast dienstverband krijgt.

Binnen universiteiten moeten afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke omvang van de flexibele schil aan docenten en onderzoekers. Die moet verder teruggedrongen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vraag en de bekostiging. Voor docenten geldt dat zij voortaan in hun baan niet alleen meer onderwijstaken krijgen opgedragen die de volledige tijd in beslag neemt. Zij krijgen ook onderwijsgebonden onderzoekstijd en ontwikkeltijd en maken daar afspraken over met hun leidinggevende.
Voor docenten  geldt dat we als bond blijven strijden voor vaste dienstverbanden. In deze ronde stuitte dat, ondanks erkennen en waarderen, nog op teveel verzet van de werkgevers.

Wendbaarheid

De omschakeling naar vaste banen vraagt van universiteiten om meer lef te tonen en meer risico te nemen. Om ook bij wisselende studentenstromen en veranderingen in de bekostiging, meer vaste verbintenissen aan te kunnen gaan. We begrijpen die noodzaak. Daarom hebben we uiteindelijk afgesproken dat de ontslagbeschermingstermijn inclusief de verplichte opzegperiode van de werkgevers bij reorganisaties in twee stappen wordt gehalveerd tot deze op 1 januari 2025 zes maanden bedraagt en voor werknemers die 15 jaar of langer in dienst zijn zeven maanden bedraagt. Voor oudere werknemers die aan de jareneis voldoen en vijf jaar of korter van hun AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd zijn hebben we een hiervan afwijkende termijn van 12 maanden afgesproken. Aan het systeem van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen verandert niets.
Om wendbaarheid makkelijker te maken hebben we ook afgesproken een helder onderscheid te maken tussen organisatieveranderingen en reorganisaties. Bij eerstgenoemde veranderingen worden gedwongen ontslagen van te voren uitgesloten; bij reorganisaties kunnen die helaas niet worden uitgesloten. Uiteraard blijft de medezeggenschap hier in beide gevallen gewaarborgd.

Werkdruk

Allereerst moeten de vele nieuwe vaste banen een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk. Dat geldt zowel bij het WP en bij het OBP. Maar er zijn ook aanvullende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de invoering van vergaderluwe weken. Ook wordt het vitaliteitspact in verbeterde vorm definitief opgenomen in de cao.
Bij het WP is de werkdruk vooral door corona verder opgelopen.  Daarom is afgesproken dat er met het lokaal overleg tijdens de looptijd van de cao afspraken moeten worden gemaakt over reële takenpakketten die op een zo laag mogelijk niveau herkenbaar zijn. Deze afspraak is cruciaal om onbetaald overwerk terug te dringen.

Werkomstandigheden

Sociale partners verwachten dat ook na corona er sprake zal zijn van hybride werken: een combinatie van thuiswerken en op de universiteit. Daarom zijn ook op dit onderwerp afspraken gemaakt. De meest in het oog springende zijn een thuiswerkvergoeding van
€ 2,-  per dag en een internetvergoeding van € 25,- per maand. Beide zijn netto bedragen. Bij thuiswerken zijn ten slotte ook afspraken gemaakt over de arbo-verantwoordelijkheid van werkgevers.

Ledenraadpleging

De landelijke adviescommissie wetenschappelijk onderwijs van de FNV heeft zich over het onderhandelaarsakkoord gebogen en besloten dat dit positief aan de leden wordt voorgelegd. Daarom is nu het woord aan jullie. Tot vrijdag 30 juli aanstaande kan er op de site van de FNV gestemd worden.

Breng je stem uit
12 mei

Onderhandelaarsakkoord over cao Universiteiten

Samen met de andere bonden en werkgeversvereniging VSNU hebben we een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Met 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering van € 750,- en extra financiering voor de problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Maar het laatste woord is aan jou, als lid. Dus laat voor 5 juni 12.00 uur je stem horen!

Hoofdpunten cao

Naast bovengenoemde punten zijn er nog een paar belangrijke afspraken gemaakt:

 • De looptijd van de cao is 1 jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
 • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
 • De cao-tekst over mobiliteit Overig en beheerspersoneel (OBP) wordt geherformuleerd, zodat de nadruk ligt op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
 • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen.

Lees het hele akkoord

Impact corona

Sommige afspraken in dit akkoord zijn voortgekomen uit de gevolgen van de coronacrisis. Iedereen op alle universiteiten werkt hard door om zoveel mogelijk door te laten gaan, maar de crisis brengt ook een boel onzekerheden.
Met dit onderhandelaarsakkoord hopen we werknemers op universiteiten een hart onder de riem te steken. Daarom is 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de financiering van problemen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.

Stem Nu over het resultaat!

06 jun

Informatiebijeenkomst pensioen

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Andere punten uit het akkoord:

 • Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen door afspraken in de cao
 • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland
 • Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren
 • Nieuw pensioencontract met eerder indexatie
 • Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor meer informatie zie de FNV informatiepagina over het ledenreferendum 

Of kom naar de pensioenbijeenkomst in Utrecht op 12 juni.

Waar en Wanneer?
De pensioenbijeenkomst in Utrecht is op 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur in NDC Den Hommel.
21 feb

Landelijke onderwijsacties

Met leden uit alle onderwijssectoren, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs, willen wij een duidelijk signaal afgeven aan de politiek: er moet meer geïnvesteerd worden in het onderwijs! De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. We hebben jouw steun hard nodig. Kom in ieder geval op vrijdag 15 maart om 12.00 uur naar het Malieveld en neem je collega’s mee. Samen staan we sterk! 

 

wat moet er veranderen in het wetenschappelijk onderwijs

In het wetenschappelijk onderwijs eisen de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek dat er 1,15 miljard euro wordt geinvestereerd in de achterstallige financiering.Ook moet de bezuiniging (de doelmatigheidskorting) op het onderwijsdeel van de lumpsum worden geschrapt en moeten de vrijgekomen gelden van het leenstelsel naar extra docenten gaan.

Nederland, een welvarend land, geeft per deelnemer aan het onderwijs, steeds minder uit. Het kabinet vindt dat er al genoeg extra geld naar het onderwijs gaat, maar heeft het niet over het inlopen van alle achterstanden.

De cijfers geven een somber beeld.
‘Alleen voor het middelbaar beroepsonderwijs zien we een consistente stijging over tijd. De andere sectoren laten een stabiele of zelfs (licht) dalende trend zien over de afgelopen jaren.’ Kijken we naar de exacte cijfers, dan is het beeld  zelfs somberder te noemen.

 

Meer informatie over de financiereng van het wetenschappelijk onderwijs is hier te vinden.

Daarom moet er nu actie ondernomen worden. En daar hebben we jullie keihard bij nodig!

14 jan

Actie week 11-16 maart

De demonstratie tegen de afbraak van het onderwijs van vrijdag 14 december waarin hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten demonstreerde bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de minister wakker te schudden was een groot succes! De opkomst was geweldig en de demonstratie verliep met veel lawaai! Een positieve reactie van de minister bleef echter uit!
Daarom zullen er in de week van 11-16 maart weer acties gevoerd worden door FNV Onderwijs en Onderzoek samen met AOb. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Wat we willen? Investeer 1,15 miljard achterstallige financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs, Schrap de doelmatigheidskorting en de extra korting op het onderwijsdeel van de lumpsum Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten.

07 dec

Demonstratie WoinActie 14 december

Kom naar de demonstratie, draag een rood vierkantje, en laat je horen tegen de roofbouw op de academische sector.

Op vrijdag 14 december houden hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel en studenten, gesteund door de FNV en VAWO en het College van Bestuur van de UU, een lawaaidemonstratie bij OCW (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onze eisen:
WOinActie, FNV en VAWO eisen van de minister een investering van 1,15 miljard. Dit is de reparatie van de bezuiniging van de afgelopen jaren op de rijksbijdrage per student die met 25% is afgenomen. Ook eisen we dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hele onderwijs van tafel gaat.

We verzamelen om 13.00 uur op de Koekamp, Den Haag. Vanaf de Koekamp lopen we naar het Ministerie van OCW (tegenover station Den Haag CS).

Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief

20 jul

nieuwsbrief juni 2018

De nieuwe CAO komt eraan!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO
akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

 • Meer salaris
 • Meer perspectief voor junior docenten en postdocs
 • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid OBP
 • Vitaliteitspact

Wil je meer weten? Lees dan de gehele nieuwsbrief online.

hier kun je de PDF van de FNV UU nieuwsbrief downloaden
Goed voor op het prikbord op jou afdeling!

 

05 jul

Een nieuwe CAO

Hoera een nieuwe CAO!

Vanaf 31 mei is er een nieuw definitief CAO akkoord! Na de zomer zullen de teksten van het akkoord worden verwerkt tot een nieuwe CAO-tekst 2017-2019. Tot dan kun je de gemaakte afspraken na lezen in het CAO-akkoord. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Ik denk dat de CAO-onderhandelingen een aantal prima resultaten hebben opgeleverd. Er komt o.a. een vitaliteitspact, er is werk gemaakt van de carrière perspectieven voor junior docenten en bv salarisverhoging (2,0% per mei 20118; 2,6% per februari 2019) enz. De volledige tekst van het akkoord is te lezen in het definitieve cao-akkoord

11 jun

Netwerkbijeenkomst

 

help het netwerk

Binnen verschillende faculteiten en departementen van de Universiteit Utrecht komen mensen samen om met elkaar hun situatie op het werk te bespreken. Veelal gaat het hier om docenten (al dan niet met tijdelijke aanstelling), maar ook post-docs en AIO’s. Er zij veel zorgen die tijdens dergelijke bijenkomsten worden geuit over de situatie van werknemers, kwaliteit en continuïteit van het werk en de alsmaar toenemende werkdruk. Ik heb als vakbondsfunctionaris met verschillende groepen gesproken die veel gemeenschappelijke problemen en uitdagingen tegenkomen. Ook veel van de oplossingen die de verschillende groepen bedenken overlappen of zijn gewoonweg hetzelfde. In alle plannen is het een belangrijke stap het probleem duidelijk maken aan een faculteitsbestuur of aan het CvB

Kom naar de netwerkbijeenkomst

Het lijkt de FNV ledengroep van de Universiteit Utrecht dan ook een goed idee om gelijkgezinden van verschillende faculteiten en departementen te ontmoeten en samen te brengen en wellicht contacten te leggen voor een bredere samenwerking om daarmee een krachtiger geluid te kunnen laten horen.De FNV ledengroep organiseert hiervoor een netwerkbijeenkomst op dinsdag 18 september voor leden, belangstellenden en belanghebbenden van goede arbeidsomstandigheden.Heb je behoefte om ook een bijdrage te leveren aan acties of heb je problemen gesignaleerd die je onder de aandacht wilt brengen? Dan is dit een uitstekend moment.
Wil je alleen geïnformeerd blijven over wat er speelt op verschillende plekken op de universiteit kom dan vooral langs. Dit wordt de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje je netwerk te vergroten en problemen in kaart te brengen of op de kaart te zetten.Graag nodig ik je uit om te komen naar de netwerkbijeenkomst.
We hopen op een brede, gevarieerd opkomst waardoor synergisme van ideeën en mogelijkheden ontstaat.

De netwerkbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 september om 16:00 in de serre van de Botanische tuinen.
Voor versnaperingen wordt gezorgd.

Graag ontvang ik een berichtje als je komt op FNV@uu.nl

Verzoek: print de flyer: ” netwerkbijeenkomst FNV UU” uit en hang deze op je afdeling.

Met vriendelijke groet,

Erik Hendriksen
VAKBONDSFUNCTIONARIS UNIVERSITEIT UTRECHT

Bestuursgebouw, kamer 4.12
Heidelberglaan 8, 3584 CS UTRECHT
E: fnv@uu.nl
Twitter: @FNV_UU
T 030 2537729

 

01 mei

Lunchbijeenkomst over werkdruk en de nieuw CAO

Donderdag 5 april was de lunchbijeenkomst waar onder het genot van een broodje een aantal interessante sprekers de CAO-onderhandelingen toelichtten en de maatregelen tegen werkstress bespraken. Allereerst heeft Jan Boersma een overzicht gegeven van de onderwerpen die ter tafel liggen bij de CAO-onderhandelingen. Vervolgens is door Linda Rigters uiteengezet wat de status is van de werkstress plannen op diverse universiteiten en hoe die plannen er globaal uitzien. Pieter de Bordes gaf een aantal zeer sprekende voorbeelden van hoe verschillende zaken op de UU kunnen leiden tot werkstress bij docenten. Opvallend was dat er behoorlijk wat overeenkomst bestond tussen de mogelijke oplossingen die Pieter aandroeg en de plannen die momenteel in de CAO-onderhandelingen worden besproken. Tot slot heeft Aletta Huizinga nog eens de stappen die genomen moeten worden tegen de werkdruk op een rij gezet en doorgenomen. De presentaties van Jan Boersma en Linda Rigters zijn via onderstaande link te bekijken.

Presentatie Jan Boersma en Linda Rigters: werkdruk en CAO universiteiten