Overzicht van lokale regelingen binnen de RUG

Overzicht van de formele regelingen binnen de RUG
De formele teksten van de meeste lokale regelingen zijn ook te vinden op onze universitaire website.  Deze zijn alleen toegankelijk via MyUniversity.

Regelingen algemeen
· Regeling R&O gesprekken
· Toelichting Regeling R&O gesprekken
· Scholingsregeling RUG
· Regeling Vermelding RUG-affiliatie op publicaties
· Regeling Werktijden en buitengewoon verlof
· Interne gedragscode integriteit
· Reorganisatiecode RUG
· Regeling Vacaturevervulling
· Regeling Dienstjubileum
· Salarisregeling bij extraterritoriale kosten (30 % regeling)
· Regeling Disciplinaire Maatregelen (zit een fout in de link, ga ik nog na).

Regeling vertrouwenspersoon
· Regeling vertrouwenspersoon (nog niet geplaatst)

Regeling Klokkenluiders
· Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG

Regeling Werving en selectie
· Wervingsbeleid
· Privacy statement sollicitaties
· Recruitment guide

Regelingen beleid
· Notitie hooglerarenbeleid (nog niet geplaatst, gaan komende maand eerst ook inhoudelijk aanpassen)
· Beleidsnotitie Facultaire bestuurder RUG
· Notitie Tenure Track beleid RUG 2017
· Regeling commissie heroverweging functie ordening