02 sep

Sfeerimpressie Tour of Academics

Afgelopen maandag 31 augustus, tijdens de opening van het academisch jaar hebben een groep collega’s van onze Universiteit vanuit de AOb, WOInActie en de FNV  actie gevoerd tegen het huidige beleid van tijdelijke contracten. Hiervoor was een landelijke, Corona proof,  fietsactie opgezet op meerdere locaties in het land , waaronder Groningen. Hieronder een kleine sfeerimpressie van de actie zelf (met dank aan Hans van Gestel voor de foto’s).

De actie is ook bij RTV Noord op het nieuws gekomen, het betreffende artikel kan hier nagelezen worden.

16 jul

Thuiswerkfaciliteiten

Langzamerhand merken we dat op steeds meer plekken binnen de universiteit de werkzaamheden op locatie voorzichtig weer worden opgestart. Toch is de algemene richtlijn nog steeds dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat alleen mensen die op locatie hun werkzaamheden moeten uitvoeren daar ook aanwezig zijn.

In de wet staat dat je, wanneer je verplicht wordt om thuis te werken, de werkgever (de RUG) verantwoordelijk is voor de inrichting van een geschikte werkplek. Je hebt nu ook een mail gekregen (pdf versie) waarin wordt uitgelegd hoe je apparatuur kunt aanschaffen, via de aangepaste tabletregeling en een geschikte bureaustoel kunt verkrijgen. Helaas zijn hiermee nog niet alle problemen rond een goede werkplek de wereld uit. Hieronder een paar problemen die zich kunnen voordoen en ons advies daarbij.

Vraag: Ik kan geen gebruik maken van de tabletregeling (te kort in dienst, al eerder een tablet gekocht, ik heb apparatuur nodig voor mijn werk die hier niet onder valt).
Antwoord: Ga naar je leidinggevende en leg het probleem voor.  De demandmanager van je faculteit of dienst verstrekt de benodigde apparatuur, of zoekt een oplossing, zoals wel binnen de RUG gebouwen werken. 

Vraag: Ik heb geen auto om een bureaustoel op te kunnen halen.
Antwoord. Meld dit bij de arbo- en milieucoördinator van je faculteit of dienst. Dan wordt gekeken hoe dit probleem kan worden opgelost.

Vraag: Ik heb naast een stoel ook een bureau nodig en/of betere verlichting.
Antwoord: Meld dit bij de arbo- en milieucoördinator van je faculteit of dienst. Deze zoekt dan een oplossing, eventueel een werkplekonderzoek. Of binnen de RUG gebouwen werken.

Wij merken dat er nog veel onduidelijk is en dat de mate van actieve ondersteuning om zaken goed geregeld te krijgen verschilt tussen de faculteiten en diensten. Als je onvoldoende ondersteuning krijgt om je werkzaamheden op een verantwoorde manier thuis uit te voeren of je hebt vragen over dit onderwerp aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via fnv@rug.nl.

Nogmaals: je hebt recht op een goede en veilige werkomgeving of dit nu op de universiteit of in je eigen huis is.

23 mei

Pensioenakkoord update – voorlopige stand van zaken

bron: FNV landelijk

UITWERKING PENSIOENAKKOORD
Het afgelopen jaar is het pensioenakkoord volgens planning uitgewerkt. Het proces is nog niet klaar, maar nadert wel de afrondingsfase.  Voor elk van de drie onderwerpen (uitwerking aanvullend pensioen met indexatieperspectief; AOW en eerder stoppen; pensioen voor iedereen) zijn er binnen de FNV klankbordgroepen ingericht. Er is daarbij voor elk onderwerp een klankbordgroep met bestuurders en een klankbordgroep met kaderleden. Alle sectoren zijn op dit proces aangesloten. We hebben deze klankbordgroepen steeds geïnformeerd over de voortgang en van de uitwerking. We hebben in deze klankbordgroepen knelpunten uit de dagelijkse praktijk opgehaald. Tevens is het Ledenparlement regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pensioenakkoord. Op hoofdlijnen lijken we nu tot een afronding te komen.

INHOUD
Over de drie hoofdonderwerpen van het Pensioenakkoord: een toekomstbestendige tweede pijler (met meer perspectief op indexatie), AOW en eerder kunnen stoppen met werken en de aanpak van ‘witte vlekken’ (werknemers zonder pensioen), lijken we tot de volgende afspraken te kunnen komen:

Toekomstbestendige tweede pijler voor aanvullend pensioen, waarbij eerder geïndexeerd kan worden:

 • Doorontwikkeling nieuw contract: er komt een stelselaanpassing met een nieuw pensioencontract. De uitgangspunten zijn daarbij behoud van collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. Het nieuwe pensioencontract is minder afhankelijk van de rekenrente waar het huidige stelsel zo veel last van heeft. Er wordt nog steeds collectief belegd om zo veel mogelijk rendement te halen voor alle deelnemers, en iedereen zo eerlijk mogelijk te laten meedelen in de rendementen.
 • Compensatie afschaffen doorsnee systematiek. In plaats van de doorsnee systematiek blijft de premie voor alle deelnemers hetzelfde, maar zal het verwacht pensioen voor jongeren relatief sneller toenemen. Dit komt doordat de premies van jongeren langer kunnen worden belegd. Het afschaffen van de doorsnee systematiek levert winst op, maar de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel geeft een relatief nadeel voor sommige groepen werkenden. Er worden afspraken gemaakt over hoe dit nadeel voor die groepen gecompenseerd moet worden.
 • Transitie naar nieuw contract: als we iedereen willen laten profiteren van het nieuwe stelsel zullen de al opgebouwde pensioenrechten moeten worden omgezet naar rechten in het nieuwe systeem. Dat moet natuurlijk zo evenwichtig mogelijk gebeuren, zodat alle generaties – jong en oud – daar evenveel profijt van hebben. Daar worden waarborgen voor afgesproken.
 • Uitlegbaarheid/uitvoerbaarheid: het is belangrijk dat het nieuwe stelsel uitlegbaar is. Iedereen moet kunnen snappen waarom dit gebeurt, hoe het gebeurt en wat het betekent voor elke deelnemer. Het is ook belangrijk dat het nieuwe stelsel uitvoerbaar is: pensioenfondsen moeten ermee uit de voeten kunnen en het moet passen binnen de ICT-systemen.

AOW-leeftijd en eerder kunnen stoppen met werken:

 • De AOW-leeftijd stijgt dankzij het Pensioenakkoord veel minder snel naar 67 jaar.
 • Als de levensverwachting in de toekomst stijgt, stijgt de AOW-leeftijd voortaan minder snel mee. Een toename van de zogenaamde levensverwachting met 12 maanden leidt niet meer tot 12 maanden langer werken. Voortaan betekent 12 maanden langer leven, 8 maanden langer werken en 4 maanden langer pensioen. Als de levensverwachting niet stijgt (bijvoorbeeld als gevolg van de Coronacrisis), stijgt de AOW-leeftijd dus ook niet verder.
 • Er komt een regeling waarbij sociale partners in de cao’s afspraken kunnen maken over mensen met zware beroepen. Zij kunnen voortaan weer 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen. Omdat je dan nog geen AOW-uitkering krijgt, moet de werkgever een uitkering verstrekken die dat compenseert. Daar bovenop kan iedereen zelf nog aanvullen uit de eigen pensioenregeling of uit gespaard verlof.
 • Je mag voortaan 100 weken verlof sparen (was 50 weken).
 • Er is de komende jaren € 800 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid en knelpunten bij zwaar werk en eerder kunnen stoppen.
 • Op pensioendatum kan een bedrag van maximaal 10% ineens opgenomen worden
 • We onderzoeken momenteel of AOW na 45 dienstjaren uitvoerbaar is.

Pensioen voor iedereen: ZZP/flex en witte vlekken:

 • Witte vlekken. In het pensioenakkoord is aangegeven dat er een aanvalsplan moet komen voor de witte vlekken. We spreken van witte vlekken als een werknemer ( dus iemand in loondienst) geen pensioen opbouwt. Uit analyses blijkt dat het voor werknemers lang niet altijd duidelijk is dat ze tot de witte vlek behoren en dus geen pensioen opbouwen. De informatie hierover moet dus veel duidelijker worden. In het plan worden werkgevers opgeroepen om pensioenregelingen te introduceren, worden werknemers opgeroepen om zich goed te informeren en het gesprek aan te gaan over het introduceren van een pensioenregeling. Voor zover er barrières zijn om tot een pensioenfonds toe te treden wordt opgeroepen om die te slechten.
 • ZZP en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Eerder dit jaar is er in de Stichting van de Arbeid een akkoord bereikt over dit onderwerp. Het akkoord zorgt er voor dat voor alle ZZP’ers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een redelijke prijs beschikbaar komt. Het akkoord dient nog te worden omgezet in wetgeving.
 • ZZP’ers moeten gemakkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenfonds.

HET PROCES
Wat zijn de volgende processtappen?
Op vrijdag 8 mei 2020 kwam de Stuurgroep bijeen met als doel zo veel mogelijk knopen door te hakken op nog openstaande punten. De laatste discussiepunten worden vervolgens besproken in de werkverbanden en met de klankbordgroepen. Ook wordt de Pensioencommissie van het Ledenparlement bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Op donderdag 11 juni om 20.00 uur zal de FNV alle leden informeren door middel van een Landelijk Webinar Pensioen. Aanmelden kan hier. Half juni bespreken we de uitkomsten in het Ledenparlement.

De afgelopen periode is er veel bereikt en daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet en niet alles van het bovenstaande is al helemaal uitgewerkt, maar wat er nu ligt lijkt voorlopig in grote lijnen op wat we voor ogen hadden toen we het pensioenakkoord sloten en dat is alleen gelukt door de inzet van alle leden, kaderleden en de werkorganisatie. Nu wordt er gerekend om dat ook met harde cijfers te kunnen staven. Vanzelfsprekend nemen we pas een besluit als we zeker weten dat we de doelen die we gesteld hebben kunnen behalen. Samen staan we sterk en een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

12 mei

We hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO

Gisteren hebben de onderhandelaars van de vakbonden met de werkgeversdelegatie van de VSNU een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Een bijzondere dit keer, die voor een belangrijk deel in het teken staat van de Corona crisis en solidariteit met elkaar.

Daarom is ook 0,45% van de loonruimte gereserveerd om een bijdrage te leveren om de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de Corona crisis op te kunnen vangen voor tijdelijk personeel, promovendi, docenten postdocs en het OBP dat onderzoek ondersteunt.

De looptijd van deze CAO is relatief kort, 1 jaar lopend van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 en bevat maar een beperkt aantal afspraken. De lonen worden per 1 juni aanstaande structureel verhoogd met 3% en daarnaast ontvangen alle werknemers die op 1 juni 2020 in dienst zijn een uitkering van 750 euro bruto (op basis van een full time aanstelling). Deze laatste mede ook als waardering voor de inzet van alle medewerkers in de afgelopen maanden.

Binnenkort volgt er een ledenraadpleging waarbij jullie instemming zal worden gevraagd met dit akkoord. Deze raadpleging loopt tot 5 juni.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verdere afspraken die zijn gemaakt. Het onderhandelaarsakkoord kan via de volgende link worden ingezien. De Engelse versie van de tekst kan hier worden ingezien.

Gemaakte afspraken in het akkoord

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de meeste afspraken.

 • De looptijd van de cao is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Op 1 juni 2020 worden de salarissen van universitaire werknemers die een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, structureel met 3,0% verhoogd.
 • Universitaire werknemers(*) die op 1 juni 2020 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 750,- bij een dienstverband met de volledige arbeidsduur, bij werknemers in deeltijd wordt een bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband toegekend.
 • Partijen reserveren eenmalig 0,45% van de loonruimte voor de incidentele financiering van knelpunten naar aanleiding van kosten gemaakt door COVID-19 problemen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers.
 • De pilot Regeling Vitaliteitspact, zoals vastgelegd in de artikelen 6.13 tot en met 6.16 van de cao Nederlandse Universiteiten, wordt onder gelijke voorwaarden verlengd met achttien maanden.
 • Er komt een herdefiniëring van de afspraak over mobiliteit OBP. De tekst van artikel 6.11 cao wordt zo geherformuleerd dat de nadruk komt te liggen op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Er komt een studieafspraak over carrièreperspectief bij jong WP. Bij een wetenschappelijk carrière van de junior docent (Docent 3 en 4) en de postdoc (Onderzoeker 3 en 4) is de verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek evident en geborgd op persoonsniveau. Er is afgesproken een studie te verrichten naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij de onderzoeken ‘Toereikendheid en doelmatigheid’ en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen. Resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de volgende cao-onderhandelingen.

(*) Met uitzondering van (SOM-)leerlingen en werknemers met een minimum(jeugd)loon (waaronder de werknemers met een arbeidsbeperking werkzaam in het kader van de Participatiewet). Voor werknemers in jeugdschalen geldt dat de eenmalige uitkering naar rato van hun schaalbedrag wordt uitbetaald. Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt dat de werkgever de eenmalige uitkering achterwege kan laten wanneer dit in het belang van deze werknemer is.

29 apr

Veel gestelde vragen en antwoorden over werk en Corona

Nu de samenleving langzamerhand weer een beetje op gang komt komen er ook steeds meer vragen over Corona en werk. Hieronder hebben we een klein overzicht gemaakt van pagina’s waar je meer informatie en antwoorden op een groot aantal vragen kunt vinden. Daarnaast is door de FNV ook een meldpunt ingesteld waar misstanden omtrent werk en Corona gemeld kunnen worden.

 • De Aob heeft speciaal voor werknemers in het primair en hoger onderwijs een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld.
 • Daarnaast is door de FNV voor mensen die op universiteiten of hogescholen werken een specifieke informatiepagina opgesteld.
 • Ook is er een informatiepagina beschikbaar met algemene vragen over werk en Corona.
 • Speciaal voor studenten, stagiaires en BBL leerlingen is er ook een informatiepagina waar voor hun specifieke zaken omtrent Corona worden besproken.
 • Daarnaast kun je, als lid van de FNV, ook altijd nog vragen stellen via het contact centrum van de vakbond. Let wel op dat de wachttijden wat langer zijn door grotere drukte.
 • En natuurlijk mag je ook altijd een vraag stellen via onze eigen adres fnv@rug.nl
  Meldpunt Corona

Wil jij iets doorgeven aangaande werk en Corona waar de vakbond mee aan de slag moet dan kan dat via een speciaal formulier op de site van de FNV.

26 apr

Corona Tijd

Dit stukje schrijf ik met het weidse uitzicht op een strak blauwe lucht en de bomen in mijn achtertuin. Inmiddels werk ik net als de meesten van jullie, zo goed en kwaad als het kan, al een week of vijf vanuit mijn eigen huis.

Langzamerhand heb ik een nieuw ritme gevonden, die me op zich wel bevalt met 2 keer per dag een koffiepauze in mijn tuin, maar toch mis ik het menselijke contact met mijn collega’s. Daarentegen vind ik het dan weer helemaal niet erg dat ik niet meer met een slaperige kop om kwart over 7 de snelweg op hoef, maar dat ik gewoon nog een half uurtje langer kan blijven liggen. Heerlijk is dat als je net als ik geen ochtendmens bent.

En als ik zo een beetje om mij heen kijk hebben de meeste van mijn collega’s ook hun draai gevonden. Vanuit mijn andere werk binnen de faculteit GMW slacken en video vergaderen we er inmiddels lustig op los en de meeste collega’s kunnen voor een deel hun werk blijven uitoefenen. Ook in mijn functie als vakbondsfunctionaris kan ik thuis gelukkig nog een heleboel dingen doen. Wel ben ik blij dat ik nu sinds en week of twee eindelijk een goede werkplek in huis heb, want na drie weken keukentafel begon mijn lichaam wel heel erg te protesteren.

Ook hebben we binnen onze bedrijfsledengroep onze eerste digitale vergadering gehouden en dat ging op zich prima. Het is even wennen en voordat iedereen de camera’s en microfoons op de juiste stand heeft staan zijn we een minuut of vijf verder, maar daarna loopt het weer als vanouds. Landelijk is de FNV ook druk bezig om zich, met enige moeite, om te vormen tot een digitale organisatie waar video-vergaderen en ondersteuning op afstand de norm lijkt te worden. Al missen de meeste mensen, waaronder ikzelf ook wel een beetje het reizen met de trein. Je kon altijd, mits je een zitplekje had, zo lekker rustig wakker worden en een beetje de komende vergaderingen voorbereiden.

Zoals jullie afgelopen dinsdag hebben gehoord gaan we als samenleving langzaam weer een beetje open, maar zijn we nog lang niet weer bij de oude situatie aanbeland. Voorlopig blijven we ons werk zo goed als het kant vanuit huis doen en proberen we jullie zo bij vragen zo goed als het kan digitaal te helpen. Na een paar relatief rustige weken, merken we dat er nu steeds meer vragen komen over hoe we nu verder moeten.

Mocht je bij deze vragen ondersteuning nodig hebben van ons als vakbond aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via fnv@rug.nl. We zijn en blijven gewoon bereikbaar, is het niet vanaf het werk dan wel vanaf thuis.

17 mrt

Kantoor voorlopig gesloten, wij zijn wel digitaal bereikbaar

Wegens de corona crisis zijn alle gebouwen van de universiteit tot en met 10 april gesloten. Dit houdt ook in dat het kantoor van de vakbondsfunctionaris gesloten is. Wel blijven wij digitaal bereikbaar via het mail adres fnv@rug.nl. Bij vragen zullen we proberen binnen 2 werkdagen een reactie te geven. Via onze eigen website houden wij jullie ook op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

04 mrt

Corona: wat zijn je rechten en plichten?

bron: fnv centraal

Veilige werkplek
De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die verbonden zijn met het werk in kaart moet brengen en moet beoordelen. Bij de beoordeling kunnen vragen worden gesteld zoals: hoe groot is de kans op dit risico, welke medewerkers lopen gevaar en wat zijn de mogelijke gevolgen? Vervolgens moet worden nagedacht over de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken.

Arbodienst kan informeren
Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. De werkgever moet hiermee aan de slag wanneer werknemers het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus tijdens hun werk. De werkgever kan zich hierbij laten adviseren door de arbodienst.

Werkgever: informatieplicht
De werkgever moet de werknemers ook informatie geven over wat het coronavirus betekent voor de werkzaamheden en of er sprake is van een verhoogd risico om het virus op te lopen tijdens het werk. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen.

Thuis werken?
Het is onmogelijk om een algemeen antwoord te geven op vragen zoals: mogen werknemers thuis werken en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? Het antwoord op deze vragen hangt af van veel factoren en daarom moet per situatie worden bekeken wat de beste aanpak is.

Mondkapjes alleen voor medisch personeel
Mondkapjes worden alleen geadviseerd bij medisch personeel. Het probleem bij mondkapjes is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk, aldus het RIVM.

Ga in overleg met werkgever
Werknemers, die twijfelen of het wel veilig is om hun werk te doen, moeten hierover in overleg gaan met hun werkgever. De stand van zaken en informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM

04 feb

WOinActie op de Vismarkt

Donderdag 30 januari is door door WOinActie, in kader van de landelijke onderwijsstaking, een stille tocht in Groningen georganiseerd . Ongeveer 5000 docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben hier aan deel genomen. Vanuit FNV-Overheid hebben we hier ook met een paar van onze leden aan meegedaan. Hieronder een kleine impressie van de tocht en de bijeenkomst op de Vismarkt.