13 jun

Uitslag stemming cao Nederlandse Universiteiten bekend

De nieuwe cao is een feit

Op 8 juni jl. sloot de stemming over het onderhandelaarsakkoord voor de cao Nederlandse Universiteiten (NU). Een ruime meerderheid (77%) van de leden heeft ingestemd met het akkoord. Ook bij de andere bonden en bij de werkgevers wordt het akkoord gesteund. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van 1 april 2022 tot 1 april 2023 een feit.

Het akkoord
Wil je weten wat dit voor jou betekent? Lees het onderhandelaarsakkoord in z’n geheel terug. Of bekijk de Engelse versie.

16 mei

Onderhandelaarsakkoord cao NU

Sinds afgelopen woensdag is er een onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten. De resultaten van dit akkoord zijn hier in te zien. Binnenkort zullen we via een digitale ledenraadpleging jullie als leden vragen een oordeel over dit akkoord te geven. Hieronder alvast een korte samenvatting over wat het akkoord precies inhoudt (bron fnv.nl)

Nieuwe cao Universiteiten met weer meer vaste banen
De komende jaren kunnen meer docenten rekenen op een vaste baan. Dat is gisteravond vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Eerder op de dag voerden ruim honderd docenten in Utrecht nog actie voor meer vaste banen. Ook gaan de salarissen voor alle werknemers aan de Nederlandse universiteiten dit jaar met minimaal 4% omhoog.

Jan Boersma, bestuurder FNV Onderwijs & Onderzoek: ‘Het was belangrijk dat we, met het oog op de hoge inflatie, snel goede afspraken hebben kunnen maken over koopkrachtbehoud. Daar hebben we, in overleg met onze leden, voor nu prioriteit aan gegeven. Vandaar ook een afspraak over een eenmalige uitkering van 750 euro voor werknemers van wie het uurloon 14 euro bedraagt, voor de werknemers die daar boven zitten wordt dat 400 euro’. Ook is in het onderhandelaarsakkoord vastgelegd dat vakbonden en werkgever de komende tijd afspraken maken over meer vaste banen voor docenten.’

Het gaat daarbij om de docenten die het grootste deel van hun werktijd bezig zijn met lesgeven, zo’n 5.200 van de in totaal 57.000 mensen die werken op de Nederlandse universiteiten.

Overige afspraken
In de preambule van de nieuwe cao wordt verder aandacht besteed aan het in gang gezette proces rond erkennen en waarderen. En verder wordt onder meer de regeling gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof verbeterd, anticiperend op veranderde wetgeving per 1 augustus 2022.

Hardnekkige flex-cultuur
Bij de Nederlandse Universiteiten heerst al decennialang een hardnekkige flex-cultuur. Vorig jaar wisten vakbonden al een cultuuromslag te bewerkstellingen, waardoor de tijdelijke contracten van onder meer universitair docenten, hoogleraren en ondersteunend personeel na een of anderhalf jaar worden omgezet in vaste contracten.

57.000
Bij de Nederlandse universiteiten werken ruim 57.000 mensen. Het akkoord wordt met een positief advies aan de achterban voorgelegd. De leden kunnen de komende tijd stemmen over het akkoord. De cao heeft een looptijd van een jaar en gaat in op 1 april 2022.

16 mei

Nieuwsflits Mei 2022

In de extra nieuwsflits van mei 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Onderhandelaarsakkoord cao NU
 • Pensioen Webinar

Hier kan de nieuwsflits van mei gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos  via fnv@rug.nl.

16 mei

Pensioen Webinar

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Bij veel mensen roept dit vragen op, misschien geldt dit ook voor jou. Daarom organiseert de FNV op woensdag 18 mei 2022 van 19.00 tot 20.30 een Webinar over het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens het Webinar behandelen Willem Noordman (Portefeuillehouder pensioenen FNV) en Leonne Jansen (Pensioenbestuurder FNV) de volgende vragen:

 • Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?
 • Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel (voor jou)?
 • Wat gaat in de tussentijd met jouw pensioen gebeuren?
 • Wat kun je al doen en wat kun je van de FNV verwachten?

Tijdens het Webinar is er voor jou de gelegenheid om vragen te stellen. Meld je aan voor het Webinar via de volgende link.

20 apr

Nieuwsbrief April 2022

In de nieuwsbrief van april 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Utrecht 1 mei – Dag van de Arbeid 2022
 • Stem FNV voor een sociaal en groen pensioen
 • Workshop Cybercrime
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 4 mei

Hier kan de nieuwsbrief van april gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos  via fnv@rug.nl.

13 apr

100 dagen bevindingen Ombudsfunctionaris Rijksuniversiteit Groningen

Sinds 2021 heeft de Rijksuniversiteit een eigen ombudsfunctionaris. Iets waarvoor wij als vakbond lang hebben gestreden. Inmiddels is de ombudsfunctionaris, in de persoon van Carolijn Winnubst,  100 dagen bij ons werkzaam en heeft ze haar eerste bevindingen op papier gezet. Deze willen we graag hier met jullie delen.

100 dagen bevindingen Ombudsfunctionaris Rijksuniversiteit Groningen
De-escaleren waar het kan, escaleren waar het nodig is

Sinds september 2021 geef ik als kwartiermaker invulling aan de ombudsfunctie van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit de kennismakingsgesprekken maak ik op dat er hoge verwachtingen bestaan en tegelijkertijd onduidelijkheid leeft over welke bijdrage deze nieuwe positie aan een gezonde en veilige leer- en werkomgeving kan leveren. Aanleiding om mijn eerste indrukken aan het papier toe te vertrouwen, een inkijkje te bieden in mijn belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode en helderheid te geven over waar ik voor sta.

De afgelopen maanden heb ik een warm welkom ervaren: door constructieve ontmoetingen met diverse stakeholders, de vaak intensieve gesprekken met melders en omstanders en de recentelijke ingebruikname van een zelfstandige werkruimte aan de Oude Boteringestraat 71. Een plek die de onafhankelijkheid van deze functie onderstreept.

Als het gaat over de kern van mijn werk, een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige leer- en werkomgeving, zie ik binnen de universiteit helpende initiatieven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan aanstelling van een well being officer voor studenten, PhD counsellors, naast niet mis te verstane regelgeving als een Zero Tolerance verklaring. Maar daarmee is nog geen veilige en gezonde omgeving bewerkstelligd. Echte verandering vindt pas plaats als iedereen zich bewust is van de eigen rol daarin en zijn of haar gedrag daarop zo nodig aanpast. Daarom richt ik mij de komende periode op vergroting van dat bewustzijn en beïnvloeding van het gedrag. Door te spiegelen, rode draden te onderkennen en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Door een nadere verdieping in procedures, werkwijzen, rollen en beleid hoop ik daarbij zicht te krijgen op welke bewegingen helpend zijn voor de lerende organisatie die de universiteit wil zijn.

Tot nu toe mis ik een concrete invulling over hoe een gezonde en veilige leer- en werkomgeving er binnen de RUG in 2030 uit ziet. Wat zullen studenten en medewerkers dan anders zien en ervaren en welke tastbare stappen dienen daarvoor te worden gezet? De volgende aspecten die aan een nadere uitwerking bijdragen, ben ik reeds tegengekomen.

Om te beginnen behoeft de zichtbaarheid van de reeds bestaande hulpstructuur van sociale veiligheid een aanzienlijke verbetering. Voor zowel medewerkers als studenten is de informatie gefragmenteerd, uiteenlopend, onvolledig en lastig te vinden. Want, wanneer kun je waar en op welke wijze terecht en wat is daarvan het resultaat? Ik lever de komende periode mijn bijdrage aan de totstandkoming van een verbeterd en vindbaar fundament. De inbreng vanuit de verschillende geledingen van de universiteit vind ik daarbij belangrijk.

Ook zie ik een eenduidige hulpstructuur en handelwijze onafhankelijk van waar je binnen de RUG werkt of studeert als een belangrijk onderdeel van een geconcretiseerde toekomstvisie op een gezonde en veilige leer- en werkomgeving. Ik denk de komende tijd mee over wat er nodig is om die te verwezenlijken.

Verder is mijn indruk dat binnen de formele structuren binnen de RUG de informele verhoudingen ertoe doen en soms zelfs bepalend zijn, hetgeen binnen de afhankelijkheid onveiligheid in de hand kan werken. Als je immers niet weet hoe de hazen lopen, je geen onderdeel van de informele macht bent of kan worden, kan dat bijdragen aan gevoelens van onrechtvaardigheid, machteloosheid en eenzaamheid. In de komende periode zal mijn focus liggen op het zichtbaar maken van (in)formele afhankelijkheidsrelaties en op zuivere ofwel integere procesgangen teneinde het risico op onveiligheid te verminderen.

Ten slotte heb ik het beeld gekregen dat een helder onderscheid tussen arbeidsrechtelijke aspecten en de intermenselijke verhoudingen in de aanpak van situaties met enige regelmaat mist. Denk bijvoorbeeld aan situaties als R&O-gesprekken, benoemingskwesties of conflicten. Daarnaast leeft er aan de kant van de werknemers dikwijls onduidelijkheid over de rol van de HR-adviseur in deze. Is de HR-adviseur per definitie ter ondersteuning van de leidinggevende(n) en/of is deze ook mede handhaver van de veiligheid op de werkvloer? Het spreekt voor zich dat ook deze zaken onveiligheid met zich mee kunnen brengen. Hoewel elke kwestie uniek is en er wat dat betreft geen eenduidige aanpak mogelijk is, wil ik de komende periode in samenwerking uitzoeken op welke wijze je kunt de-escaleren waarbij de onderlinge relaties niet of zo min mogelijk beschadigd raken. Feit is dat effectief communiceren ook in lastige situaties niet voor iedereen is weggelegd, nog daargelaten dat het geen verplicht scholingsonderdeel voor leidinggevenden binnen de universiteit is. In de komende periode zal ik doorgaan met situaties evalueren met direct betrokkenen en hierover adviseren.

In het kader van de-escaleren waar nodig kan de ombudsfunctionaris als gespreksleider, procesbegeleider of bemiddelaar optreden. Dat laatste kan ook in kwesties tussen studenten of collega’s onderling en tussen werknemers en leidinggevenden. Juist om knelpunten te verhelderen of een bijdrage te leveren aan het oplossen daarvan. In de komende periode hoop ik desgevraagd vaker in deze onpartijdige en onafhankelijke rol op te treden.

Wanneer ik trends, ongewenste patronen, structurele misstanden en overige knelpunten onderken, zal ik als het moet escaleren. Escaleren door in een zwaarwegend advies voorzien van een zorgvuldige analyse richting te geven aan het wegnemen, herstellen dan wel voorkomen van deze voornoemde zaken. In mijn aanpak hecht ik aan procedurele rechtvaardigheid, door onder meer de melders/omstanders mee te nemen in mogelijke interventies mijnerzijds en met toestemming ook de beklaagde te spreken.

Met de bovengenoemde focus voor ogen heb ik de afgelopen maanden meer dan 30 melders/omstanders gesproken over situaties die voor hen aan een ongezonde en onveilige omgeving raakte. In de komende periode ga ik daarmee verder. Naast de mogelijkheid mij voor een afspraak te mailen of te bellen, start ik vanaf maart tot en met juli 2022 met een inloop mogelijkheid op de dinsdagochtend van 09.00 uur – 12.00 uur en de woensdagmiddag van 13.00 uur – 16.00 uur. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn, zal ik de komende periode ook kennismakingsgesprekken bij vakgroepen en afdelingen voeren.

Begin 2023 breng ik aan het College van Bestuur en de medezeggenschap een advies uit over de structurele inbedding van deze ombudsfunctie binnen de bestaande hulpstructuur. Mijn insteek is om dit advies in afstemming met de vertrouwenspersoon en andere stakeholders op te stellen.

Carolijn Winnubst

31 mrt

Cao-onderhandelingen universiteiten

bron: fnv.nl

Op vrijdag 18 maart heeft de FNV de gezamenlijke inzet van de vakbonden voor de nieuwe cao in een formeel cao-overleg gepresenteerd. De FNV wil dat ook tijdelijke docenten en onderzoekers een vaste aanstelling moeten kunnen krijgen. In de onderhandelingen voor de nieuwe cao moeten hierover afspraken worden gemaakt.

Vaste aanstelling voor docenten en onderzoekers
Vooral docenten hebben vaak tijdelijke jaarcontracten terwijl ze op structurele onderwijstaken worden ingezet. Bovendien zijn hun contracten vaak te klein in verhouding tot de opgedragen onderwijstaken. Dat betekent dat ze een deel van hun werk als onbetaald overwerk moeten verrichten. Daarom moet een volledig dienstverband voor deze groep het uitgangspunt worden.

Onderzoekers kennen een maximale verblijftijd van vaak korte duur. Zij belanden vaak in onzekerheid over het vervolg van hun loopbaan bij een andere universiteit in binnen- of buitenland en verlaten vervolgens gefrustreerd de universitaire arbeidsmarkt. De vakbonden willen ook deze werknemers meer kans op een universitaire loopbaan bieden.

Verder willen wij de bestaande tenure track systemen (loopbaantrajecten naar vaste baan) voor universitair (hoofd)docenten en postdocs afbouwen en vervangen door een behoorlijk loopbaanbeleid.

Om de concurrentie tussen beurspromovendi en bursalen te stoppen moeten deze promovendi een normaal arbeidscontract krijgen.

Inflatie moet gecompenseerd worden
Gezien de hoge inflatie vindt de FNV het belangrijk dat er een behoorlijke loonsverhoging komt en automatische prijscompensatie om koopkrachtbehoud in de toekomst te kunnen garanderen.

Duurzame inzetbaarheid en werkdruk
Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en werkdruk te bestrijden willen de vakbonden het vitaliteitspact verbeteren en een regeling voor duurzame inzetbaarheid introduceren voor alle leeftijdscategorieën. Voor individuele medewerkers willen we het recht op reële taakafspraken vastleggen.

Verlof
Tot slot willen we afspraken maken over langdurig mantelzorg-, rouw- en transgenderverlof. Ook wil de FNV af van de eenzijdige oriëntatie op christelijke feestdagen. Op die manier moet er een bijdrage worden geleverd aan een meer diverse en inclusieve universiteit.

De gehele inzet kan hier als pdf document gelezen worden.

De inzet van deze cao is mede gebaseerd op de uitkomsten van een enquête die door 1300 medewerkers is ingevuld.

31 mrt

Nieuwsbrief Maart 2022

In de nieuwsbrief van maart 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Cao-onderhandelingen universiteiten
 • Uitslag cao-enquête
 • Woon-werkverkeer
 • Thuiswerken, hoe staat het er nu mee
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 6 april

Hier kan de nieuwsbrief van maart gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos  via fnv@rug.nl.

01 mrt

Uitnodiging FNV CAO ophaalsessie

Ook aan het begin van dit jaar zijn wij als FNV al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe CAO die vanaf april 2022 moet gaan gelden. Ook nu willen we weer bij zoveel mogelijk collega’s informatie verzamelen over wat jullie nu echt belangrijk vinden om terug te zien in onze CAO. Hiervoor organiseren wij op woensdagmiddag 9 maart aanstaande van 12.30 tot 14.00 uur een vrij toegankelijke digitale bijeenkomst voor zowel leden als niet leden binnen de RUG.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die we willen bespreken zijn:

 • de looneis
 • loopbaanbeleid en bevorderingen
 • herinrichting van de lagere salarisschalen (schalen 1 t/m 6)
 • het voor medewerkers in een tenure track contract mogelijk maken om door te groeien naar een hogere WP-functie en weg van het ‘up-or-out-beleid’
 • het vitaliteitspact verbeteren

Maar ook andere onderwerpen waarvan jullie vinden dat deze meegenomen zouden moeten worden willen we graag bespreken. Want deze sessie is juist bedoeld om jullie inbreng op te halen. Tijdens de bijeenkomst zal onze onderhandelaar namens de FNV, Jan Boersma, aanwezig zijn om algemene informatie te geven over het CAO traject en hij kan uiteraard ook vragen beantwoorden die tijdens de sessie worden ingebracht. Eventuele presentaties worden in het Nederlands gegeven, vragen stellen kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wil je bij de sessie aanwezig zijn dan kun je je hiervoor opgeven via het e-mail adres fnv@rug.nl (*). We sturen je dan tegen die tijd een link naar de bijeenkomst. Als je niet mee kunt doen aan de sessie nodigen we je uit om je ideeën of suggesties naar hetzelfde e-mail adres te sturen.

Wij roepen jullie ook op om deze uitnodiging onder zoveel mogelijk collega’s van ons te verspreiden binnen de organisatie.

(*) Je deelname wordt niet geregistreerd; de bijeenkomsten worden niet opgenomen.

20 feb

Nieuwsbrief Februari 2022

In de nieuwsbrief van februari 2022 worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Uitnodiging FNV CAO ophaalsessie
 • Nieuwe afspraken over thuiswerkvergoeding & woon-werkverkeer
 • Digitaal meldpunt ‘long covid’
 • Telefoonregeling is afgeschaft
 • Last van ongewenst gedrag? Meld het!
 • Uitnodiging Bedrijfsledenvergadering op 16 maart

Hier kan de nieuwsbrief van februari gelezen worden.

Heb jij zelf een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de nieuwsbrief moet verschijnen, aarzel dan niet en neem contact op met de vakbondsfunctionaris, Jaap Bos  via fnv@rug.nl.